Pozwolenie na rozbiórkę - co trzeba o nim wiedzieć? Kompendium wiedzy

Rozbiórka budynku to poważne przedsięwzięcie, które wymaga opracowania odpowiedniego planu oraz wydania stosownej dokumentacji administracyjnej. Pozwolenie i kompleksowy projekt na wyburzenie budynku gospodarczego lub innego obiektu, są w wielu przypadkach wręcz niezbędne. Samo  przedsięwzięcie jest dość niebezpieczną operacją, z tego też względu cały proces musi być zalegalizowany od strony organizacyjnej, administracyjnej i prawnej. W tym artykule podpowiemy ci, jakie czynności należy dokonać, aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę jakiekolwiek budynku. 

Rozbiórka budynku bez pozwolenia - czy to jest możliwe ?

Czy rozbiórka budynku gospodarczego na terenie własnej posesji wymaga pozwolenia ? Gdy chcesz usunąć ze swojej posesji nieużytkowany od dawna budynek, który jeszcze jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa dla innych, to konieczne jest zgłoszenie rozbiórki lub pozwolenie na wyburzenie obiektu. Generalnie są to dwa zupełnie inne poczynania, które wynikają z różnej specyfiki działań administracyjnych. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku musimy dokonać pewnych formalności. Zobacz,  kiedy należy tylko zgłosić rozbiórkę, a kiedy starać się o jej pozwolenie.

Kiedy tylko zgłaszamy rozbiórkę:

 • Gdy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatora zabytków.
 • Nie przekracza 8 metrów wysokości.
 • Znajduje się w odległości od granicy nie mniejszej niż połowa jego wysokości.

Zgłoszenie rozbiórki jest wystarczające dla budynków, do których nie było wymagane pozwolenie na budowę. Wtedy tylko planowanie realizacji takiego przedsięwzięcia zgłaszamy do właściwego organu administracyjnego, czyli na przykład do starostwa powiatowego. W zgłoszeniu dokładnie określamy rodzaj planowanych prac rozbiórkowych. Po upływie 30 dni od zgłoszenia można rozpocząć rozbiórkę budynku. Pod warunkiem, że organ administracyjny nie wyraził sprzeciwu co do planowanego przedsięwzięcia.

  Ogrzewanie domu fotowoltaiką - kiedy opłaca się wykorzystanie prądu do wytwarzania ciepła?

Pozwolenie na rozbiórkę budynku - kiedy należy je uzyskać? Zgłoszenie rozbiórki budynku

Pozwolenie na rozbiórkę budynku jest wymaganym dokumentem przy większych obiektach, które mogą być chronione przez konserwatora lub prawo. W tym wypadku samo zgłoszenie nie wystarczy. Zatem kiedy potrzebujemy postarać się o pozwolenie na rozbiórkę budynku:

 • Gdy uznawany jest za zabytek lub objęty jest ochroną konserwatora. Gdy budynek jest wpisany w rejestr zabytków lub Listę Skarbów Dziedzictwa Kulturowego i podlegają ochronie.
 • Jego wysokość jest powyżej 8 metrów.
 • Znajduje się zbyt blisko granicy działki, czyli odległość od granicy jest mniejsza niż połowa wysokości budynku.
 • Rozbiórka może negatywnie wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych lub ogólnego stanu środowiska.

Odpowiedni organ, powinien skontrolować, czy działania rozbiórkowe nie naruszają przepisów prawa i ochrony zabytków.

Rozbiórka budynku - czy wymaga innych pozwoleń?

W zależności od rodzaju i charakteru prac zarówno częściowa rozbiórka budynku gospodarczego, jak i całościowe wyburzanie budynku gospodarczego na terenie posesji może wymagać albo zgłoszenia lub pozwolenia w zależności od typu obiektu, jego usytuowania i wielkości. Stosowane dokumenty składa się we właściwym  organie: starostwa powiatowego, urzędu wojewódzkiego lub urzędu miasta, w miejscu swojego zamieszkania lub miejscu lokalizacji obiektu do wyburzenia. Na podstawie złożonej dokumentacji właściwy organ administracji państwowej rozpatrzy wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Pozwolenie na rozbiórkę wymaga zgody właściciela obiektu, gdy osoba wnioskująca nie jest prawowitym właścicielem budynku do wyburzenia. Kiedy obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków lub budynki obok rozbieranego obiektu są ochronione prawnie jako zabytki, to wymagana jest również  zgoda konserwatora zabytków. Konserwator zabytków w szczególnych przypadkach może wydać stosowne pozwolenie na rozbiórkę lub wykluczyć dany obiekt z rejestru zabytków w sytuacji, gdy nieruchomość zagraża bezpieczeństwu ludzi i okolicznych budynków.

  Dom murowany czy prefabrykowany - co jest lepsze? Porównanie

W przypadku zgłoszenia administracja państwowa ma czas 30 dni na ustosunkowanie się do decyzji. Jeżeli tego w danym czasie nie wykona, to możemy rozpocząć prace rozbiórkowe. Inne dokumenty przy wyburzaniu obiektu nie są wymagane. Zgłoszenie nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów, wydanych przez organ administracji państwowej. Zgłoszenie ma charakter zawiadomienia o rozbiórce.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, należy we właściwym organie złożyć następujące dokumenty:

 • projekt rozbiórki obiektu
 • zgodę właściciela obiektu lub budynku, jeżeli osoba wnioskująca nie jest prawowitym właściciele.
 • plan usytuowania budynku
 • opis i rodzaj planowanych prac rozbiórkowych oraz projekt zabezpieczenia budynku w trakcie prac, aby samo przedsięwzięcie nie zagrażało życiu innych osób oraz uszkodzeniu sąsiednich budynków.
 • zaświadczenie, że obiekt lub budynek nie podlega ochronie konserwatora zabytków, lub jest zgoda konserwatora na jego wyburzenie.

Jeżeli rozbiórka dotyczy obiektu niepodlegającego ochronie konserwatora zabytków lub mamy jego zgodę na wyburzenie, a w miejsce rozebranego obiektu, chcemy wybudować nowy, to warto od razu złożyć pozwolenie na budowę.

Projekt rozbiórki budynku - co to jest?

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, należy dołączyć projekt rozbiórki. Czy taki dokument potrzebujemy złożyć wraz z resztą dokumentów do pozwolenia na wyburzenie, w dużej mierze zależy od danego organu administracyjnego,  który w ramach rozpatrywanego wniosku, może wymagać takiego projektu. Zatem projekt rozbiórki powinien być dołączony gdy ważna jest:

 • lokalizacja budynku do rozbiórki
 • wielkość  i konstrukcja samego budynku
 • bezpieczeństwo innych osób i znajdującego się w sąsiedztwie mienia.

Sam projekt ma za zadanie pomóc w zaplanowaniu wyburzenia lub rozebrania budynku. Jego zadaniem jest ułatwić i usprawnić cały proces tak, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu ludzi i mieniu. Dotyczy to szczególnie budynków przylegających do innych budynków, mających skomplikowaną konstrukcję, znajdujących się w centrum miasta i usytuowanych blisko innych obiektów lub będących wysokimi budowlami.

  Czym jest zestaw hydroforowy?

Rozbiórka budynku bez pozwolenia - co może grozić? Kary za nielegalną rozbiórkę

Przedsięwzięcie wyburzania lub rozbiórki budynku, które nie zostało zgłoszone do właściwego organu administracji państwowej lub nie wydano na nie pozwolenia na rozbiórkę, traktowane jest jako samowola budowlana. W takiej sytuacji podlega ono określanej karze.

Za samowolę budowlaną również traktowane jest rozpoczęcie prac wcześniej niż 30 dni po zgłoszeniu rozbiórki lub rozpoczęcie prac tuż po złożeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Działania te muszą nabrać mocy prawnej lub być potwierdzonej stosownym dokumentem.

Kara za brak pozwolenia jest dość dotkliwa, począwszy od kar pieniężnych, po kary pozbawienia wolności. Za tego typu działania może grozić kara od 2 do 5 lat pozbawienia wolności.

Kto może rozpocząć rozbiórkę?

Rozbiórkę budynku może rozpocząć osoba posiadająca pozwolenie na rozbiórkę lub, która dokonała zgłoszenia rozbiórki we właściwym organie administracji państwowej. W tym ostatnim przypadku nie należy rozpoczynać prac wcześniej niż 30 dni po dacie zgłoszenia.