Jak przyłączyć wodę do domu? Poradnik krok po kroku

Na etapie budowy domu, jednym z niezbędnych elementów prac, jakie musisz  wykonać, to przyłączenie mediów do budynku, w tym wody. Przyłączenie wody do nowo powstającego obiektu mieszkalnego lub użyteczności publicznej jest procesem wieloetapowym, a same starania się o doprowadzenia wody na działce jest czasochłonne. Dlatego podpowiemy, jakie poczynić kroki, aby dociągnąć wodę do własnego domu.

Przyłącze wodociągowe - przepisy

Przyłączenie wodociągowe do domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego nie jest tak proste, jak by się wydawało. Zasady przyłączenia wody do lokalnej sieci wodociągowej są określone w decyzji o warunkach zabudowy. O warunkach technicznych, czyli o zakresie rozbudowy sieci i miejscu wpięcia, decyduje zakład wodociągowy.

O warunki techniczne zabudowy podłączenia wody do działki, należy starać się w lokalnym zakładzie wodociągowym. W tym celu należy złożyć wniosek o przyłączenie budynku do sieci wraz z załącznikami:

 • aktualnym wpisem do rejestru gruntów
 • potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomością
 • aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową.

Gdy przyłącze ma przebiegać przez sąsiednie działki, to wymagana jest również zgoda (pisemna lub notarialna) właścicieli tychże posesji.

Warunki techniczne wydane przez lokalny zakład wodociągowy są ważne dwa lata. Zawierają one wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu. Osoba starająca się o warunki techniczne powinna dostać oświadczenie zakładu wodociągowego, zapewniające o dostawie wody na działkę oraz projekt umowy, która zostanie z nim zawarta po zakończeniu prac przyłączeniowych. Warunki techniczne wydane przez firmę wodociągową są podstawą do sporządzenia projektu przyłącza wodociągowego na działce inwestora.

Wykonanie projekt przyłącza - komu zlecić

Projekt przyłączy może wykonać projektant mający odpowiednie uprawnienia. W tym wypadku warto zgłosić się do takiego projektanta, który współpracuje z zakładem wodociągowym. Wtedy unikniemy problemu z uzgodnieniem projektu przez ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji) oraz potwierdzenia go przez urząd i wydania pozwolenia. Projekt uzgodniony jest ważny przez trzy lata.

  Skuteczność wymienników ciepła: Jak zwiększyć efektywność wymiany ciepła?

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac

W urzędzie gminy bądź w starostwie należy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza wodnego. Należy to zrobić przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. We właściwym  urzędzie składamy wszystkie dokumenty. Czyli projekt zagospodarowania działki, opis techniczny i wymagane uzgodnienia. Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy decyzji odmownej, to może się brać za roboty.

Jak wykonać przyłącze wody do budynku? Przyłącze wody krok po kroku

Zanim w naszym kranie popłynie bieżąca woda, droga do uzyskanie wszystkich zaświadczeń i zgód może być dość wyboista. Pierwszy etap to właściwie załatwianie spraw urzędowo- projektowych.  Czas, jaki na to poświęcimy, zależy od tego, jak będzie przebiegał nasz rurociąg z bieżącą wodą. Może się zdarzyć, że będzie potrzeba ingerencji w pas drogowy i uzgodnienia inwestycji z zarządem dróg. Należy przy tym podkreślić, że w ziemi mogą się znajdować już istniejące instalacje gazowe, elektryczne i telekomunikacyjne. Z  firmami dostarczającymi te media, należy uzgodnić przebieg przyłącza, aby uniknąć uszkodzenia tych przewodów. Dlatego cała procedura może potrwać nawet 3/4 roku. Dlatego, zanim zabierzemy się za właściwe roboty, to czeka nas wieloetapowy proces formalny, dotyczący samej budowy przyłącza. A więc, od czego należy zacząć:

 1. Zebranie dokumentacji potrzebnej do projektu przyłącza. W tym celu potrzebujemy mapy sytuacyjno- wysokościowej i informacji o istniejących oraz planowanych instalacjach podziemnych w naszym otoczeniu.
 2. Do zakładu wodociągowego musimy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia domu do sieci wodno- kanalizacyjnej. W tym dokumencie podaje się orientacyjne zapotrzebowanie na wodę, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, rodzaj budynku i typy odbiorników wody, czy jest to wanna, umywalka, czy prysznic.
 3. Wykonanie projektu przyłącza. W tym celu musimy się zgłosić do projektanta, posiadającego uprawnienia do wykonywania tego typu projektów. Projektant powinien odwiedzić nieruchomość, aby zapoznać się z planem sytuacyjnym obiektu. Projekt techniczny wymaga:
 • wyboru miejsca przyłącza
 • wytyczenia trasy przyłącza, wraz z zachowaniem odległości od innych instalacji
 • parametry elementów i urządzeń doprowadzających i pomiarowych, czyli średnica rur, ilość i typy zaworów i parametry wodomierza
 • sporządzenie opisu technicznego.
 1. Wykonany projekt składamy do odpowiedniego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Na odpowiedź czekamy ok. tygodnia. Gdy jest ona pozytywna, to przechodzimy do kolejnego etapu.
 2. Składamy dokumentację w miejscowym zakładzie wodociągowym. Przedsiębiorstwo sprawdza zgodność projektu z warunkami technicznymi i ogólnymi zasadami. Uzgodnienia wymaga również czasowe zajęcie pasa drogi.
 3. Przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić planowana inwestycję, wraz z dołączoną dokumentacją do urzędu gminy lub starostwa. Po 30 dniach od daty złożenia można przystąpić do robót.
  Rodzaje szalunków do konstrukcji betonowych i ich właściwości

Kiedy już uporamy się ze sprawami typowo biurowymi, to przystępujemy do prac właściwych:

 1. Znalezienie wykonawca. Wykonawca wykonuje prace zgodnie z zatwierdzonym projektem, ale nie podłącza do sieci. Przyłączenie do sieci należy po stronie zakładu wodociągowego.
 2. Po wykonaniu doprowadzenia przyłącza, należy zgłosić zakończenie prac do przedsiębiorstwa wodociągowego. Właściwy inspektor dokonuje odbioru robót i spisuje protokół. Dopiero po odbiorze technicznym można zasypać wykopy.
 3. Inspektor zgłasza do firmy wodociągowej protokół zakończenia prac. Na podstawie jego uzgadnia się termin montażu wodomierza i podpisania umowy na dostawę wody.

Po realizacji wszystkich powyższych punktów możemy już korzystać z bieżącej wody w naszym domu.

Komu można zlecić wykonanie przyłącza wodociągowego do działki?

Budowę przyłącza może wykonać zakład wodociągowy lub sami możemy wybrać firmę, specjalizującą się w tego typu robotach. Ważne, aby nasz zleceniodawca posiadał wymagane uprawnienia do wykonywania sieci zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem prac potrzebny jest geodeta, który wytyczy trasy przyłącza. Po zakończeniu prac geodeta musi sporządzić protokół z realizacji robót, czyli sprawdzić, czy  trasa przyłącza jest zgodna z projektem. Przy okazji odnotowuje ewentualne odchylenia.

Najszybszą drogą do skończenia realizacji inwestycji jest zlecenie całości lokalnemu przedsiębiorstwu wodociągowemu. Wtedy mamy pewność, że całość pójdzie zdecydowanie szybciej, choćby ze względu na uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień.

Ile kosztuje przyłączenie wody do działki ? Cena usługi

Wszystkie koszty związane z załatwianiem spraw formalnych, jak i zakupu materiału oraz wykonawstwo leży po stronie inwestora. Im dłuższy odcinek instalacji wodociągowej, tym zapłacimy wyższe koszty. Wykonanie pierwszego metra przyłącza to koszt ok. 500 zł, a za każdy następny zapłacimy 700 zł. Koszt samej inwestycji zależy od:

 • lokalizacji domu, czyli w małych miejscowościach zapłacimy mniej, niż w dużych miastach
 • odległość domu od sieci wodociągowej. W tym wypadku płacimy za każdy metr wykopu i rur.
 • miejsce przyłącza. Gdy poprowadzenie przyłącza wymaga przejścia na drugą stronę ulicy, to koszt inwestycji wzrasta.
 • średnica rur ma niewielki wpływ na koszty całej instalacji.
  Dofinansowania i dotacje na fotowoltaikę dla firm - z czego skorzystać?

Powyższe ceny obejmują tylko zakres robót. Natomiast koszty administracyjne oraz samego zakładu wodociągowego, zależą od miejscowości i gminy. Ponadto wydatek na  projekt przyłącza wodociągowego również jest uwarunkowany ofertami cenowymi różnych wykonawców. Warto zatem sprawdzić przynajmniej trzech potencjalnych projektantów, aby nie przepłacić.

Kiedy należy zgłosić przyłącze wodociągowe do odbioru?

Zgłoszenie zakończenia prac, należy zgłosić zakładowi wodociągowemu. Wtedy właściwy inspektor techniczny z przedsiębiorstwa wodociągowego dokonuje odbioru prac i spisuje protokół zdawczo- odbiorczy w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla inwestora, drugi otrzymuję zakład wodociągowy. Po spisaniu i dostarczeniu protokołu odbioru prac do właściwego zakładu wodociągowego umawiamy się na montaż licznika i spisanie umowy dostawy wody.

Zgłoszenie zakończenia prac do regionalnych wodociągów należy dokonać przed zasypaniem całej instalacji przyłącza.

Przyłącze wody czy budowa studni?

Przyłączenie się do zakładu wodociągowego, czy wykopanie własnej studni ? Zdania są podzielone. Woda na działce budowlanej z własnej studni wydaje się na pozór  tańszym rozwiązaniem.

Należy tuta podkreślić, iż jakość wody z płytkiego odwiertu pozostawia wiele do życzenia. Przez odpowiednie filtry można wyeliminować z wody żelazo i mangan. Natomiast trudno się pozbyć biologicznych zanieczyszczeń, ponieważ wymagają one dodatkowych urządzeń, co w rezultacie podnosi koszty inwestycji. Żywotność samej studni nie przekracza 15 lat. Dlatego studnia jest dobrym rozwiązaniem, do zaopatrzenia w wodę do podlewania naszego ogrodu, ale nie do użytku domowego.

Natomiast woda do użytku dla mieszkańców wymaga całego procesu oczyszczania, nie tylko z metali, ale też z zanieczyszczeń biologicznych. Taką wodę możemy uzyskać tylko z sieci wodociągowej.